Compartir cotxe Misc Condicions d'ús

ASPECTES LEGALS

AVÍS LEGAL - COMPARTIR SL

Compartir SL (d'ara en davant COMPARTIR) informa que el seu portal www.compartir.org és un lloc web a Internet en el qual els usuaris poden trobar continguts i serveis.

COMPARTIR es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions respecte a la seva presentació i configuració així com dels continguts i serveis presentats en el portal.

Tant l'accés directe a aquest portal, com indirecte mitjançant enllaços a pàgines de tercers, així com l'ús que es pugui fer de la informació inclosa en aquest són de l'exclusiva responsabilitat de qui els realitza. Addicionalment, COMPARTIR no respondrà danys derivats del mal funcionament dels serveis hostatjats en el portal que es basin en causes, de qualsevol naturalesa, alienes a la seva voluntat.

COMPARTIR adverteix que com que no és de la seva titularitat tota la informació continguda en el portal, alguns dels textos, gràfics, vincles i/o el continguts d'alguns articles inclosos en aquests podrien no ser veraços o no estar actualitzats. Per aquesta raó, ni COMPARTIR ni qualsevol altra empresa i/o organització a la qual COMPARTIR hagi autoritzat la inclusió de les seves pàgines mitjançant un enllaç no respondrà dels errors o omissions relatives a la informació, ni de la seva autoria, ni de la veracitat de la informació dipositada en ella, a excepció de manifesta actitud dolosa o negligència greu per part seva, compromet respecte a la resta de la informació a realitzar els seus millors esforços per tal que els titulars d'aquesta i es procedeixin a la seva actualització periòdica o, en si s'escau, correcció.

Els drets vinculats als signes distintius i/o dominis d'Internet COMPARTIR i derivats, en les seves diferents modalitats, pertanyen a COMPARTIR, per la qual cosa la seva utilització no autoritzada per tercers donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Les eventuals referències que es facin en el portal www.compartir.org a qualsevol producte, servei, procés, enllaç, hipertext o qualsevol altra informació en què es facin servir els signes distintius i/o dominis, el nom comercial o el nom del fabricant, subministrador, etc., que siguin de titualritat de tercers no constituiran ni implicaran recolzament, patrocini o suport per part de COMPARTIR.

TITULARITAT DEL PORTAL

Copyright (c) COMPARTIR SL

C/ Gavatxons 3 - 2

08221 Terrassa, Espanya

Tots els drets d'explotació estan reservats.

Els drets de propietat intel·lectual sobre el portal www.compartir.org són titularitat de COMPARTIR.

Correspon a aquesta empresa l'exercici exclusiu dels drets d'explotació d'aquests en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Es concedeix el dret de reproducció parcial del seu contingut a empreses i/o organitzacions, sempre que concorrin les següents condicions: 1) Que sigui compatible amb les finalitats i interessos de COMPARTIR, 2) Que es realitzi amb ànim d'obtenir la informació continguda i no amb propòsit comercial ni per a un ús diferent de l'individual, 3) Que cap contingut inclòs en aquest portal sigui modificat, 4) Que cap element disponible en aquest portal sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o restes de continguts que els acompanyen, i 5) Que sigui comunicat prèviament, por escrit i de manera clara, a COMPARTIR.

DADES DE CARÀCTER PERSONAL

COMPARTIR informa que per permetre que els usuaris puguin accedir a alguns dels serveis del portal es fa necessari recollir dades de caràcter personal.

D'acord amb allò que s'estableix en Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), COMPARTIR procedeix a la creació d'un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, en el qual es recolliran aquelles dades que siguin necessàries per realitzar l'accés a alguns dels serveis del portal.

COMPARTIR garanteix l'adopció de les mesures oportunes per assegurar el tractament confidencial de les esmentades dades, les quals podran ser consultades o modificades pel seu titular a través de la pàgina web "Modificar dades" del servei. També es pot contactar amb els responsables dels esmentats fitxers escrivint a control@compartir.org.

L'usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades per ell mateix. En cap cas, ni COMPARTIR ni una altra empresa i/o organització que hagi adquirit els serveis de COMPARTIR per incloure'ls en la seva web, son responsables de la veracitat de les dades introduïdes pels usuaris, per la qual cosa en cap cas se'ls podrà exigir i/o reclamar cap tipus de responsabilitat. COMPARTIR es reserva el dret a excloure de l'accés al portal aquells usuaris que hagin facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions escaients en Dret.

COMPARTIR es reserva el dret de fer servir les dades de contacte (especialment la seva adreça electrònica) com a mitjà de comunicació interna entre l'usuari i COMPARTIR, i aquesta comunicacio no es considerarà en cap cas, com a correu massiu o brossa.

COMPARTIR és un servei completament gratuït per als seus membres registrats que consisteix, com ja sabeu, a posar en contacte en línia usuaris que volen realitzar un trajecte o viatge comú. Mantenir i gestionar un servei com aquest té un cost, que és sufragat en la seva totalitat per la venda a institucions públiques i/o organitzacions privades del servei de compartir cotxe en format ASP (Application Service Proveidor), de tal manera que no es fa necessari realitzar enviaments de promocions, ofertes i/o correus electrònics als seus usuaris.

Si no vols rebre correus electrònics automàtics del nostre servei com a resposta a la/es teva/es sol·licitud/s de viatge/s compartit/s, pots anar a la teva àrea de membres i esborrar tots els viatges actius que hi tinguis.

Per modificar les teves dades personals visita Les Meves Dades i per cancel·lar els teus viatges actius, visita Els Meus Viatges

Si no feu cap modificació a les dades, continuareu rebent els correus electrònics automàtics o d'altres usuaris tal com habitualment succeeix.

ACTIVITAT COMERCIAL

L'activitat comercial d'aquest portal es concreta a donar suport, presentar i informar sobre productes i/o serveis de COMPARTIR SL o aliens.

Respecte dels productes i/o serveis aliens presentats mitjançant el portal, COMPARTIR no assumeix cap responsabilitat sobre les seves condicions de fabricació, comercialització, prestació o venda.

Les transaccions comercials de productes i/o serveis que poden figurar en el portal www.compartir.org estaran subjectes a les disposicions previstes en la Llei 7/1995 i Llei orgánica 2/1996, totes dues de gener, d' ordenació del comerç minorista i de la recentment aprovada Llei de serveis de la societat de la informació i comercio electrònic (34/2002 d'11 de juliol). D'acord amb aquestes, el comprador podrà desistir lliurement del contracte en els 7 dies, comptats des de la data de recepció del producte o servei. Posteriorment, li serà reemborsat íntegrament el seu import, sempre i que el producte es trobi en perfectes condicions i en el seu cartronatge original. Les despeses de devolució aniran a compte del comprador.

Els preus i tarifes que figuren en aquest portal hauran de ser reflex dels oficialment vigents. En cas que es produeixi algun error o incidència en la seva actualització, s'aplicarà els preus o tarifes que estiguin oficialment vigents en el moment de formular i enviar la sol·licitud a COMPARTIR pel venedor.

L'oferta de productes i serveis estaran disponibles fins a l'esgotament d'existències.

Els preus estan referenciats en la moneda de curs legal que estableixi el venedor.

Les quantitats expressades en pessetes o en qualsevol altra moneda en curs legal als països de la Unió Europea incorporats a l'euro, hauran de ser expressades en el seu equivalent en euros.

RESPONSABILITAT

COMPARTIR i/o qualsevol empresa o organització que hagi adquirit els serveis de COMPARTIR per incloure's en la seva web mitjançant enllaç, queden exonerades de tota responsabilitat que es pogués derivar de l'ús indegut o negligent de les contrasenyes i de la falsedat de les dades aportades pels usuaris com a requisit previ d'accés al servei.

Per ser usuari d’aquest servei, s’ha de tenir la majoria d’edat

L'Ajuntament no es farà responsable dels danys de qualsevol classe derivats de les conductes dels usuaris d'aquest servei.

Serà responsabilitat exclusiva de l'usuari que ofereix el vehicle de transport, estar al corrent de totes les assegurances i permisos pertinents.

Queda expressament prohibida la inclusió en aquest portal d'informacions o opinions que:

  1. 1. Indiquin o promoguin discriminació sexual, racial o religiosa o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i de les llibertats públiques reconegudes per la Constitució Espanyola i resta de l'ordenament jurídic.

  2. 2. Indueixin o incitin a actuar de forma il·legal.

  3. 3. Portin a conclusions errònies a conseqüència de la seva inexactitud, ambigüitat, exageració, omissió o similars.

  4. 4. Indueixin o puguin induir a un estat inacceptable d'ansietat o temor.

  5. 5. Indueixin o incitin a qualsevol persona a involucrar-se en pràctiques perilloses de risc o que atemptin contra la salut i l'equilibri psíquic.

  6. 6. Infringeixin les normes legals o reglamentàries sobre secret de les comunicacions, propietat intel·lectual, dret a l'honor i a la intimitat personal o familiar o qualsevol altra disposició aplicable a la naturalesa dels productes i/o serveis.

  7. 7. Continguin informació falsa, parcial o no actualitzada.

  8. 8. Incorporin elements, continguts, missatges, formats, productes i/o serveis il·lícits, violents, pornogràfics o degradants.

ÚS DELS SERVEIS INCLOSOS EN EL PORTAL

L'ús per part dels usuaris dels serveis inclosos en el portal es realitzarà sempre en els terminis i condicions previstos per aquest efecte.

Els usuaris es comprometen a no usar els serveis gratuïts (pàgines personals, correu gratuït, etc.) amb finalitat comercial o per a un ús diferent de l'individual.

De la mateixa manera, els usuaris es comprometen a usar els esmentats serveis gratuïts de tal manera que no atemptin contra les normes d'ús i convivència a Internet, per exemple, a través de l'enviament de correu no sol·licitat o mitjançant comportaments o actituds que suposin molèsties, dany o perjudici per als usuaris.

COMPARTIR queda exonerada de tota responsabilitat per l'incompliment del que anteriorment s'ha exposat per part dels usuaris i es reserva el dret a suspendre el servei a aquelles persones que de forma greu i reiterada incompleixin les presents condicions, cosa que podrà fer sense previ avís en aquells casos en què, a judici de COMPARTIR, l'incompliment revesteixi especial gravetat.

Per a qualsevol suggeriment o proposta de col·laboració podeu escriure'ns per correu electrònic a control@compartir.org.

(c) Copyright COMPARTIR.

Prohibida la seva reproducció total o parcial. Avís legal.